I系列

I系列是一款高清晰及高隱密性之產品,擁有全系列最高清晰度及最低透視度,在不影響隔熱率的前提下,保持視線清晰及行車隱私,讓您行車舒適及安全一紙就能完全掌握!

​I70

透光率                  70% ±3       總隔熱率     50%
紫外線阻隔率      99%          內反光率        6%
紅外線阻隔率      90%±3%     外反光率        8%

I70​​

透光率                            70% ±3% 總隔熱率                             50%
紫外線阻隔率                   99%    紅外線阻隔率                90%±3%
內反光率                               6%    外反光率                               8%

​I25

透光率                  26% ±3      總隔熱率     64%
紫外線阻隔率      99%          內反光率       7%
紅外線阻隔率      90%±3%     外反光率       8%

I25​​

透光率                            26% ±3% 總隔熱率                             64%
紫外線阻隔率                   99%    紅外線阻隔率                90%±3%
內反光率                               7%    外反光率                              8%

​I12

透光率                  12% ±3      總隔熱率     68%
紫外線阻隔率      99%          內反光率       7%
紅外線阻隔率      90%±3%     外反光率       8%

I12​​

透光率                            12% ±3% 總隔熱率                             68%
紫外線阻隔率                   99%    紅外線阻隔率                90%±3%
內反光率                               7%    外反光率                               8%

​I35

透光率                  38% ±3%     總隔熱率     61%
紫外線阻隔率      99%          內反光率       7%
紅外線阻隔率      90%±3%     外反光率       8%

I35

透光率                            38% ±3% 總隔熱率                             61%
紫外線阻隔率                   99%    紅外線阻隔率                90%±3%
內反光率                               7%    外反光率                               8%